تاريخ روز : پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تکمیل اطلاعات سهامداریاز ﺳﻬﺎﻣﺪارانﻣﺤﺘﺮمﺣﻘﻴﻘﻲﻛﻪﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاريﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓتــه اﺳﺖ ، دﻋﻮت ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاري ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ نمایند.

سود ﺳﻬﺎم ﺗرﺟﯾﺣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ( ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اقتصادنوین-صادرات) ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻟـﺬا ﺧﻮاﻫﺸمند است ﺿمــــن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓــﺮم زﯾــﺮ آن را ﺑــﻪآدرس : تهران، خیابان ملاصدرا، خیـابان شیخ بهایی شمالی، کوچـۀ خلیـلی شهانقی،پلاک 35 (اﻣﻮر ﺳﻬﺎم) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 88629756-021 ﻓﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـــــﺪ اﯾﻦ ﻓﺮم را به آدرس  saham@big-ic.com  ایمیل  نمایید.

1-در ﺻﻮرﺗﯿــﮑﻪ ﺳﻬــﺎﻣﺪارزﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﺑﺎﺷــﺪ و ﺷﻤـﺎره ﺣﺴـﺎب وﻟﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺧﻮد و ﺻﻔﺤﺎت اول و دوم شناﺳﻨﺎﻣﻪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

2- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاروﮐﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻻزم اﺳﺖ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ اعتبارگردد.

3-  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮايﭘﺮداﺧﺖ، رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

4-ضمناً واﺣﺪ اﻣﻮر ﺳﻬﺎمشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشـهر در ﺳﺎﻋﺎت اداري 9 الی 14 آﻣﺎده ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

تلفن: 2-02188608901 دانلود فرم